Aktieskolan del 2 – avancerade aktiestrategier

I denna del av kursen kommer vi att ta dina aktie-investeringar till nästa nivå. Om du har läst Del 1 – introduktion till aktieinvesteringar så har du en grund att bygga vidare på.

1. Introduktion

I denna del av kursen kommer vi att ta dina aktie-investeringar till nästa nivå. Om du har läst Del 1 – introduktion till aktieinvesteringar så har du en grund att bygga vidare på. Du förstår vad aktier är, hur de fungerar, och varför de är en viktig del av en diversifierad investeringsportfölj. 

Men för att verkligen utvecklas som investerare behöver du mer än bara grunderna. Du behöver förstå de mer avancerade strategierna och teknikerna som kan hjälpa dig att optimera dina avkastningar och minimera dina risker. Det är här del 2 i serien kommer in. 

I den här delen av Aktieskolan kommer vi att täcka en rad ämnen som inkluderar att förstå olika typer av aktier (till exempel tillväxtaktier, värdeaktier och utdelningsaktier), metoder för att analysera aktier (fundamental och teknisk analys), tekniker för riskhantering och portföljkonstruktion, och även de psykologiska aspekterna av investeringar. 

Vi kommer också att titta på skatteplaneringsstrategier för aktieinvesteringar - ett ofta förbisett men oerhört viktigt ämne. Skatter kan ha en stor inverkan på din nettoavkastning, så det är avgörande att du förstår hur de fungerar och hur du kan minimera dessa. 

Med det sagt, låt oss komma i gång. Oavsett om du är en nybörjare som just har lärt dig grunderna, eller en mer erfaren investerare som vill finslipa dina färdigheter så har du kommit rätt. 

Vårt mål är att ge dig de verktyg och kunskaper du behöver för att lyckas på aktiemarknaden. 

2. Djupdykning i aktievärdering

 

 1. Diskonterade kassaflöden (DCF):   

  Diskonterade kassaflöden är ett sätt att bedöma det nuvarande värdet av ett företag baserat på dess framtida kassaflöden. Enkelt uttryckt beräknar DCF-värdering det totala belopp av pengar ett företag kommer att generera i framtiden och diskonterar sedan dessa pengar till deras nuvarande värde.   

  Processen att diskontera kassaflöden består av två huvudsteg. Först, beräkna det förväntade kassaflödet för varje kommande år. För det andra, diskontera dessa framtida kassaflöden till dagens värde med hjälp av en lämplig diskonteringsränta, som ofta baseras på den riskfria räntan plus en riskpremie.   

  Det är viktigt att notera att DCF-analys kan vara ganska komplicerad och baseras på ett antal antaganden. En liten förändring i något av dessa antaganden kan ha en stor inverkan på det resulterande värderingen. Det viktiga är att du förstår metodiken och begreppen. 

 

 1. Jämförelseanalys:  

  Jämförelseanalys, ibland känd som komparativ analys, innebär att jämföra finansiella mått hos företaget du är intresserad av med liknande företag eller industristandarder. De vanligaste måtten som används i denna analys är pris/vinst (P/E), pris/vinsttillväxt (PEG), och pris/bokfört värde (P/B).   

  Genom att använda jämförelseanalys kan investerare få en snabb uppfattning om hur ett företag värderas i förhållande till dess konkurrenter. Om ett företags P/E-tal till exempel är betydligt högre än genomsnittet för dess sektor kan det signalera att aktien är övervärderad.   

  Både DCF och jämförelseanalys har sina fördelar och nackdelar, och det kan vara bäst att använda en kombination av båda för att få en mer heltäckande bild av en akties verkliga värde. Att behärska dessa metoder kan hjälpa dig att göra mer informerade investeringsbeslut som förhoppningsvis leder till bättre avkastning över tiden.  

 

3. Förståelse för teknisk analys

Teknisk analys är ett omtvistat ämne inom investeringsvärlden. Vissa säger att det är astrologi för investerare medan andra hävdar att man kan utläsa en djupare version av verkligheten baserat på rörelserna hos aktierna.  

Oavsett vad så används det för att försöka förutsäga framtida prisrörelser och identifiera investeringsmöjligheter. Till skillnad från fundamental analys, som fokuserar på ett företags underliggande ekonomiska hälsa koncentrerar sig teknisk analys på prisrörelser och handelsvolymer. Bastesen är att händelser ett bolag är med om speglas på aktiekursen. 

 1. Vad är teknisk analys?

  Teknisk analys är en metod för att analysera och försöka förutsäga riktningen på aktiemarknaden genom att studera tidigare marknadsdata med tonvikt på främst pris och volym. Tekniska analytiker tror att all relevant information om en aktie redan reflekteras i dess pris och historik. Det innebär att en detaljerad analys av prisrörelserna kan ge insikter om var priset kan tänkas gå härnäst. 

 

 1. Hur används teknisk analys?

  Tekniska analytiker använder en mängd olika verktyg och tekniker för att studera prisrörelser. Dessa kan inkludera prisdiagram, tekniska indikatorer och mönster, trendlinjer, stöd- och motståndsnivåer, och mer. 

  En av de mest grundläggande principerna inom teknisk analys är konceptet om trender.  

  Enligt detta synsätt kommer en aktie som visar en viss riktning i sitt pris (uppåt, nedåt eller sidledes) sannolikt att fortsätta i den riktningen tills det finns en tydlig signal om att trenden håller på att ändras.

 

 1. Fördelar och nackdelar med teknisk analys

  Teknisk analys har både fördelar och nackdelar. En av dess största fördelar är dess fokus på priset och volymen, vilket gör det möjligt att upptäcka trender och mönster som kanske inte är uppenbara genom att bara titta på fundamentala data. Det kan vara särskilt användbart för kortare tidsperioder, där fundamentala faktorer kanske inte har så stor inverkan på priset. 

  En av nackdelarna med teknisk analys är att den kan vara mycket subjektiv - två analytiker kan titta på samma diagram och dra helt olika slutsatser. Eftersom analysen fokuserar på pris och volym snarare än på ett företags grundläggande styrka kan det ibland missa viktiga informationer om företagets långsiktiga potential. 

  För att maximera effektiviteten i dina investeringsbeslut, kan det vara bäst att kombinera teknisk analys med fundamental analys. Denna blandning av metoder kan hjälpa dig att få en mer heltäckande bild av en aktie och dess potential för framtida avkastning. 

4. Investeringsstrategier: growth vs. value

En av de viktigaste besluten som en investerare behöver göra är att välja en investeringsstrategi. Två av de mest populära strategierna är "growth investing" och "value investing" eller tillväxtinvestering och värdeinvestering. Varje strategi har sina egna fördelar och nackdelar, och vilken du väljer beror ofta på din risktolerans, dina investeringsmål, och din investeringshorisont. 

 1. Growth Investing:

  Growth investing fokuserar på aktier i företag som förväntas växa snabbare än genomsnittet på marknaden. Growth-investerare är villiga att betala mer för dessa aktier, även om de kanske inte ser billiga ut just nu, i förhoppning om att företagets snabba tillväxt kommer att leda till högre avkastning i framtiden. De tittar på faktorer som försäljningstillväxt, vinsttillväxt, och marknadsutvidgning när de utvärderar potentiella investeringar. 

  Exempel: Amazon, Tesla, Shopify, Meta, Netflix m.fl. 

 

 1. Value Investing:

  Value investing eller värdeinvestering, å andra sidan, handlar om att hitta och investera i aktier som handlas till ett "rabatterat" pris i förhållande till deras inneboende värde. Värdeinvesterare letar efter företag som de tror är undervärderade av marknaden, ofta på grund av tillfälliga problem eller marknadsöverreaktioner. De använder verktyg som pris/vinst (P/E), pris/bokfört värde (P/B), och avkastning på eget kapital (ROE) för att hitta dessa "fynd". 

 

 1. Jämförelse mellan Growth och Value Investing:

  Tillväxt- och värdeinvestering är inte nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande. Många investerare använder en blandning av båda strategierna, beroende på deras individuella investeringsmål och marknadssituationen. I allmänhet kan dock growth investing vara mer riskfyllt eftersom du betalar ett högt pris för potentiell framtida tillväxt vilket kanske inte realiseras. Å andra sidan, medan value investing kan erbjuda skydd genom att fokusera på billigare aktier, finns det alltid en risk att en "billig" aktie är billig av en god anledning och kanske aldrig återhämtar sig. 

  Som alltid är det bästa tillvägagångssättet att noggrant undersöka varje potentiell investering och se till att den passar in i din övergripande investeringsstrategi och risktolerans. Oavsett vilken strategi du väljer kom ihåg att nyckeln till framgångsrik investering är att ha en bra plan och hålla sig till den. 

 

5. Investeringsstrategier: dividend investing

I denna del av kursen kommer vi att utforska ännu en populär investeringsstrategi: utdelningsinvestering. Denna strategi kan vara attraktiv för de investerare som söker regelbundna inkomster från sina investeringar utöver eventuell kapitaltillväxt. 

  1. Vad är Dividend Investing?

   Dividend investing är en strategi som fokuserar på att köpa aktier i företag som regelbundet betalar utdelning - den del av företagets vinst som distribueras till aktieägarna. Utdelningsinvesteringar kan ge en stabil inkomstkälla och kan vara särskilt attraktivt för inkomstorienterade investerare, som pensionärer.

 

  1. Hur värderar man utdelningsaktier?

   För att värdera utdelningsaktier, kan investerare titta på ett antal olika faktorer. En av de mest grundläggande är utdelningsavkastningen - årlig utdelning per aktie dividerad med aktiens pris. En högre avkastning kan indikera en mer generös utdelning men det är också viktigt att vara medveten om att en extremt hög avkastning kan vara en varningssignal om att företaget kan ha svårt att upprätthålla utdelningen. 

   En annan nyckelfaktor att överväga är företagets utdelningshistorik. Har företaget kunnat upprätthålla eller till och med öka sin utdelning över tiden? Detta kan vara ett tecken på ekonomisk stabilitet och lönsamhet.  

   Slutligen, titta på företagets utdelningsbetalningsgrad, som är andelen av företagets vinst som betalas ut som utdelning. En lägre utdelningsbetalningsgrad kan indikera att företaget har mer "utrymme" att öka sin utdelning i framtiden.

   Det finns bolag som år efter år under 50 år höjt sin utdelning även kända som “Dividend Kings”.    

   Exempel: Coco-Cola, Colgate-Palmolive, PepsiCo, 3M.

 

  1. Fördelar och nackdelar med Dividend Investing

   Fördelarna med utdelningsinvestering inkluderar en regelbunden inkomstkälla och potentialen för stabil avkastning, särskilt i mer volatila marknader. Dessutom kan företag som regelbundet betalar utdelning vara mer mogna och ekonomiskt stabila. 

   En av nackdelarna med denna strategi är att det kan begränsa din exponering mot snabbväxande företag som ofta återinvesterar alla sina vinster tillbaka till verksamheten i stället för att betala utdelningar. Om ett företag plötsligt minskar eller eliminerar sin utdelning kan aktiens pris drastiskt minska. 

   Som med alla investeringsstrategier är det viktigt att diversifiera din portfölj och se till att du inte litar för mycket på en enda inkomstkälla. Det kan vara klokt att risksprida din portfölj med en blandning av tillväxt-, värde- och utdelningsaktier.

 

6. Portföljdiversifiering och kapitalfördelning

En av de mest grundläggande principerna för framgångsrik investering är idén om diversifiering och kapitalfördelning. I denna del av kursen kommer vi att dyka djupt in i dessa koncept och förklara varför de är så viktiga. 

  1. Vad är Portföljdiversifiering?

   Portföljdiversifiering handlar om att sprida dina investeringar över ett brett utbud av tillgångar för att minska risken. Teorin är att genom att investera i en mängd olika tillgångar, kan du skydda dig mot volatilitet och osäkerhet på marknaden - om en investering presterar dåligt, kanske en annan presterar bra, vilket balanserar portföljens värde. 

   Diversifiering kan ske på flera nivåer: inom tillgångsklasser (t.ex. aktier, obligationer, fastigheter etc.), inom en tillgångsklass (t.ex. olika sektorer, företagsstorlekar, geografiska områden etc.), och även på instrumentnivå (t.ex. enskilda aktier eller obligationer). 

 

  1. Vad är kapitalfördelning?

   Kapitalfördelning eller kapitalallokering är processen att bestämma hur din investeringsportfölj ska fördelas över olika tillgångsklasser. Olika tillgångsklasser har olika risk- och avkastningsprofiler, och dina beslut om hur du fördelar dina pengar mellan dem bör baseras på dina specifika investeringsmål, din tidshorisont och din risktolerans. 

 

  1. Varför är riskspridning och kapitalfördelning viktigt?

   Både diversifiering och kapitalfördelning är viktiga verktyg för att hantera risk och potentiellt förbättra din totala avkastning över tid. Genom att inte lägga alla dina ägg i en korg och genom att noggrant välja en balanserad mix av tillgångar kan du positionera dig för att dra nytta av olika marknadstrender och situationer. 

   En väldiversifierad portfölj och genomtänkt kapitalfördelning är särskilt viktiga under volatila eller osäkra marknadsförhållanden då de kan bidra till att minska potentiella förluster. 

   Som med alla aspekter av investeringar, är nyckeln att göra din analys, förstå dina egna investeringsmål och risktolerans. Ta alltid välinformerade beslut och undvik att handla på känslor.

 

7. Användning av derivat i aktieinvestering

Förutom direkt aktieinvestering, finns det också finansiella instrument kända som derivat som investerare kan använda för att potentiellt öka avkastningen eller skydda sina portföljer. I denna del av kursen kommer vi att introducera begreppet derivat och förklara hur de kan användas inom ramen för aktieinvestering. 

   1. Vad är derivat?

    Derivat är finansiella instrument vars värde är 'härlett' från värdet på en annan tillgång, känd som underliggande tillgång. De underliggande tillgångarna kan vara aktier, obligationer, råvaror, valutor, räntor och mer. Det finns flera typer av derivat, men de två mest vanliga är optioner och terminer.

 

   1. Optioner:

    Optioner är derivatkontrakt som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett bestämt pris på eller före ett visst datum. Köpoptioner ger rätten att köpa, medan säljoptioner ger rätten att sälja. 

    Optioner kan användas för att spekulera på riktningen för en akties pris, eller för att skydda en portfölj mot prisfall. Till exempel, om en investerare äger aktier i ett företag och oroar sig för en eventuell nedgång i aktiens pris, kan de köpa en säljoption för att skydda sig mot detta. 

 

   1. Terminer, forwards och futures:

    Det finns två huvudsakliga typer av terminer i Sverige. Forwards och Futures.  

    Båda dessa kontrakt avser framtida priser på tillgångar men skillnaden är hur avräkningen sker.  

    Futures justeras vid dagens slut och om din investering gått väl får du en insättning på ditt konto. Om det går fel så dras pengarna på ditt konto. 

    Forwards avräknas endast på slutdagen av terminskontraktet då du får betala eller får betalt för skillnaden mellan marknadspriset och det pris som terminen var satt på.  

    Futures kan också användas för spekulation eller skydd. Till exempel, om en investerare tror att priset på en aktie kommer att gå upp i framtiden kan de ingå ett kontrakt för att köpa aktien till dagens pris, i hopp om att sälja kontraktet till ett högre pris i framtiden. 

 

   1. Risker med Derivat:

    Medan derivat kan erbjuda potentiella fördelar, innebär de också risker. De kan vara komplexa och svåra att förstå, och eftersom de ofta innebär hävstång, kan förluster vara stora. Dessutom kan priset på ett derivat vara volatilt och påverkas av en mängd olika faktorer. Det är därför viktigt att noggrant undersöka och förstå dessa instrument innan de används i en investeringsstrategi.

    De flesta mäklare kräver numera att du genomgår en kunskapsprövning för att få handla derivat. De flesta investerare bör undvika derivat helt och hållet om de inte planerar att lägga stora mängder tid och energi på att övervaka dess utveckling.

 

8. Sammanfattning

I denna andra del av Aktieskolan har vi grävt djupare i världen av aktieinvesteringar. Vi har gått igenom avancerade koncept och strategier som kan hjälpa investerare att maximera sina avkastningar och effektivt hantera risker. 

Vi började med att utforska djupdykningen i aktievärdering, där vi detaljerat beskrev olika metoder för aktievärdering inklusive diskonterade kassaflöden och jämförelseanalys. 

Därefter introducerade vi teknisk analys som ett verktyg för att göra investeringsbeslut, följt av en diskussion om två populära investeringsstrategier: growth och value investing. 

Vi diskuterade också betydelsen av utdelningsinvestering som en metod för att generera regelbunden inkomst från aktieinvesteringar. 

Därefter belyste vi vikten av portföljdiversifiering och kapitalallokering för riskhantering och potentiellt för att förbättra totalavkastningen. 

Slutligen gick vi in på de mer komplexa aspekterna av aktieinvesteringar - användningen av derivat. 

Kom ihåg att ingen strategi är "bäst" eller "rätt" för alla - det som är viktigt är att hitta de strategier och metoder som bäst passar dina individuella investeringsmål och risktolerans.